I Etap – Zgłoszenia do konkursu

Wnioski o przyznanie nagrody w konkursie Łomżyńskie Anioły biznesu w kategoriach ,,Firma roku”, ,,Inwestor roku”,  „Firma z sercem”, „Ambasador Ziemi Łomżyńskiej”, „Kobieta biznesu” mogą składać: przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, jednostki samorządu terytorialnego, związki pracodawców, organizacje pozarządowe, redakcje lokalnych pism, radia i telewizji, wydawnictw, kluby sportowe i inne organizacje sportowe, szkoły, organizacje społeczne, osoby fizyczne, przedstawiciele instytucji kultury. Kandydaci mogą się zgłaszać sami z wyjątkiem kategorii „Firma z sercem” oraz Ambasador Ziemi Łomżyńskiej.

Kandydatów do nagrody Super Anioł zgłaszają członkowie Kapituły konkursu. Kandydatów do nagrody „Pracodawca Jutra” zgłasza Powiatowy Urząd Pracy w Łomży.

Kandydaci mogą być zgłaszani w więcej niż jednej kategorii.

Laureaci poprzednich edycji nie mogą kandydować do nagrody w kategorii w której otrzymali nagrodę w terminie 3 lat od jej otrzymania.

 

Zgłoszenia kandydatur do nagrody przyjmowane są:

  • w formie elektronicznej poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej konkursu oraz
  • w formie pisemnej, poprzez złożenie wypełnionego wniosku stanowiącego Załącznik nr 1 do regulaminu w Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miejskiego w Łomży, w Wydziale Promocji, Rozwoju i Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Łomży, Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży

Zasady zgłaszania Kandydatów do nagrody reguluje § 4 Regulaminu. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

 

Wszelkie pytania można kierować na adres e-mail: cop@um.lomza.pl lub telefonicznie nr +48 (86) 2156852 i/lub promocja@powiatlomzynski.pl tel. +48 86 2166913/14

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń:  30.06.2019 r.

II Etap – Potwierdzanie zgłoszeń

Wnioski które wpłynęły w ramach konkursu podlegają ocenie formalnej.

Na tym etapie do Kandydatów, którzy pozytywnie przeszli ocenę formalną wniosków wysyłane są ankiety.

W ankietach Kandydaci potwierdzają wolę udziału w konkursie oraz zamieszczają informacje stanowiące podstawę oceny formalnej wniosku.

Ankietę można pobrać w tym miejscu.

Wypełnioną i podpisaną przez upoważnione osoby ankietę należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miejskiego w Łomży pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, pokój 124 w terminie do dnia 22 lipca 2019 r.

Ankietę w wersji elektronicznej wraz z ewentualnymi zdjęciami należy dołączyć na płycie CD/DVD lub przesłać elektronicznie  na adres cop@um.lomza.pl  lub dołączyć wersję na płycie CD/DVD.

Ankietę należy dostarczyć do 22 lipca 2019 r.

Na podstawie wypełnionych ankiet zostanie dokonana ocena merytoryczna kandydatur w oparciu o arkusz oceny w każdej kategorii zgodnie z kryteriami oceny wymienionymi Regulaminie w § 6.

Informacja o kandydatach którzy wyrazili zgodę na udział w konkursie w kategoriach Firma „z sercem” oraz Ambasador Ziemi Łomżyńskiej zostanie umieszczona na stronie konkursu. W tej kategorii na kandydatów mogą głosować internetowo mieszkańcy z zachowaniem zasady 1 głos z 1 IP.

 

Ocena merytoryczna zakończy się najpóźniej 31 lipca 2019 r.

Zasady oceny formalnej i merytorycznej oceny wniosków w konkursie Łomżyńskie Anioły Biznesu reguluje § 5 pkt 1 ust. 1) i 2) Regulaminu. Zapraszamy do zapoznania się z tym dokumentem.

 

III Etap – Głosowanie internetowe

Poniżej zamieszczamy informację o kandydatach, którzy wyrazili zgodę na udział w konkursie w kategoriach Firma „z sercem” oraz Ambasador Ziemi Łomżyńskiej.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Łomży i Powiatu Łomżyńskiego do głosowania z zachowaniem zasady 1 głos z 1 IP.

 

IV Etap – Ocena kapituły

Kapituła dokonuje wyboru laureatów na podstawie przygotowanej listy rankingowej oraz informacji zawartych w ankietach. Każdy z członków Kapituły,  przyznaje Kandydatom miejsca od I do III w każdej z kategorii zgodnie z arkuszami oceny wniosków.

Podczas posiedzenia Kapituły następuje ostateczne wyłonienie  laureatów.

Decyzja Kapituły dotycząca wyboru laureatów jest ostateczna.

Zasady wyboru laureatów konkursu Łomżyńskie Anioły Biznesu reguluje § 5 pkt 1 ust. 3) Regulaminu. Zapraszamy do zapoznania się z tym dokumentem.

V Etap Gala Finałowa

 

Wręczenie nagród nastąpi na uroczystej gali, która odbędzie się 24 września  2019 r.