I Etap – Zgłoszenia do konkursu

Wnioski o przyznanie nagrody w konkursie Łomżyńskie Anioły biznesu w kategoriach ,,Firma roku”, ,,Inwestor roku”,  „Firma z sercem”, „Ambasador Ziemi Łomżyńskiej”,  mogą składać: samorządy i organizacje gospodarcze, redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne, instytucje, przedsiębiorcy, osoby prywatne a także członkowie kapituły Konkursu, w tym Loży Laureatów. Kandydaci mogą się zgłaszać sami z wyjątkiem kategorii „Firma z sercem” oraz “Ambasador Ziemi Łomżyńskiej”.

Kandydatów do nagrody „Pracodawca Jutra” i “Kobieta Sukcesu” zgłaszają organizatorzy konkursu

Kandydaci mogą być zgłaszani w więcej niż jednej kategorii.

Zgłoszenia kandydatur do nagrody przyjmowane są:

  • w formie elektronicznej poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej konkursu oraz
  • w formie pisemnej, poprzez złożenie wypełnionego wniosku stanowiącego Załącznik nr 1(A-D) do regulaminu w Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miejskiego w Łomży, w Wydziale Promocji, Rozwoju i Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Łomży, Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży

Zasady zgłaszania Kandydatów do nagrody reguluje § 4 Regulaminu. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

Wszelkie pytania można kierować na adres e-mail: cop@um.lomza.pl lub telefonicznie nr +48 (86) 2156852 i/lub promocja@powiatlomzynski.pl tel. +48 86 2166913/14

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń:  30 września 2021  r.

II Etap – Potwierdzanie zgłoszeń

Wnioski które wpłynęły w ramach konkursu podlegają ocenie formalnej.

Na tym etapie do Kandydatów, którzy pozytywnie przeszli ocenę formalną wniosków wysyłane są oświadczenia.

W oświadczeniach Kandydaci  wyrażają zgodę na udział w konkursie.

Oświadczenie można pobrać w tym miejscu.

Wypełnione i podpisane przez upoważnione osoby oświadczenia należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miejskiego w Łomży pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, pokój 117, 109  w terminie do dnia 15 października 2021 r.

Oświadczenie  w wersji elektronicznej należy przesłać   na adres cop@um.lomza.pl  

Oświadczenie należy dostarczyć do 15 października 2021 r.

Informacja o kandydatach którzy wyrazili zgodę na udział w konkursie w kategoriach Firma „z sercem” oraz Ambasador Ziemi Łomżyńskiej zostanie umieszczona na stronie konkursu. W tej kategorii na kandydatów mogą głosować internetowo mieszkańcy z zachowaniem zasady 1 głos z 1 IP.

Ocena merytoryczna zakończy się najpóźniej 15 października 2021 r.

Zasady oceny formalnej i merytorycznej oceny wniosków w konkursie Łomżyńskie Anioły Biznesu reguluje § 5 pkt 1 ust. 1) i 2) Regulaminu. Zapraszamy do zapoznania się z tym dokumentem.

III Etap – Głosowanie internetowe

Poniżej zamieszczamy informację o kandydatach, którzy wyrazili zgodę na udział w konkursie w kategoriach Firma „z sercem” oraz Ambasador Ziemi Łomżyńskiej.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Łomży i Powiatu Łomżyńskiego do głosowania z zachowaniem zasady 1 głos z 1 IP.

IV Etap – Ocena kapituły

Kapituła dokonuje wyboru laureatów na podstawie przygotowanej listy rankingowej oraz informacji zawartych we wnioskach. Każdy z członków Kapituły,  przyznaje Kandydatom miejsca od I do III w każdej z kategorii zgodnie z arkuszami oceny wniosków.

Podczas posiedzenia Kapituły następuje ostateczne wyłonienie  laureatów.

Decyzja Kapituły dotycząca wyboru laureatów jest ostateczna.

Zasady wyboru laureatów konkursu Łomżyńskie Anioły Biznesu reguluje § 5 pkt 1 ust. 3) Regulaminu. Zapraszamy do zapoznania się z tym dokumentem.

V Etap Gala Finałowa

Wręczenie nagród nastąpi na uroczystej gali, która odbędzie się w listopadzie  2021 r.