REGULAMIN PRZYZNANIA NAGRODY
GOSPODARCZEJ
PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻY
I STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO
„ŁOMŻYŃSKIE ANIOŁY BIZNESU”

§ 1

Nagroda „Łomżyńskie Anioły Biznesu” jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem przyznawanym przedsiębiorcom i innym osobom, którzy swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju gospodarczego oraz promocji Miasta Łomża i Powiatu Łomżyńskiego. Intencją organizatorów jest, aby tytuł „Łomżyńskie Anioły Biznesu” stał się gospodarczą marką ziemi łomżyńskiej.

§ 2

Nagroda przyznawana jest w siedmiu kategoriach:

1.    Firma Roku – w tej kategorii mogą wziąć udział przedsiębiorcy bez względu na formę prawną i formę własności, z wyłączeniem firm państwowych i spółek komunalnych działający na terenie ziemi łomżyńskiej od co najmniej 5 lat oraz wyróżniający się ugruntowaną pozycją na rynku, uznaniem konsumentów oraz systematycznym rozwojem.

2.    Inwestor Roku – w tej kategorii mogą wziąć udział przedsiębiorcy bez względu na formę prawną i formę własności, z wyłączeniem firm państwowych spółek komunalnych, którzy w okresie ostatnich 3 lat zrealizowali na terenie ziemi łomżyńskiej, inwestycję która bezpośrednio przyczyniła się do powstania nowych miejsc pracy oraz zmiany wizerunku czy jakości życia mieszkańców ziemi łomżyńskiej.

3.    Firma „z sercem” – w tej kategorii mogą wziąć udział przedsiębiorcy bez względu na formę prawną i formę własności, z wyłączeniem firm państwowych i spółek komunalnych działający na terenie ziemi łomżyńskiej, wyróżniający się działalnością społeczną czy charytatywną.

4.    Pracodawca Jutra – w tej kategorii mogą wziąć udział przedsiębiorcy bez względu na formę prawną i formę własności, z wyłączeniem firm państwowych i spółek komunalnych działający na terenie ziemi łomżyńskiej, wyróżniający się rzetelnością i wiarygodnością w prowadzeniu i zarządzaniu firmą oraz współpracą z PUP w zakresie zgłaszanych miejsc pracy i organizowania zatrudnienia.

5.    Ambasador Ziemi Łomżyńskiej – w tej kategorii mogą wziąć udział osoby fizyczne, prawne, przedsiębiorcy, organizacje społeczne i zawodowe oraz inne jednostki, które całokształtem swojej działalności zawodowej i społecznej, przyczyniają się do rozwoju gospodarczego, społecznego i promocji ziemi łomżyńskiej w kraju i za granicą, w sposób uczciwy, rzetelny, z poszanowaniem prawa i dobrych obyczajów.

6.    Kobieta Biznesu – w tej kategorii mogą wziąć udział Kobiety które co najmniej od 5 lat są właścicielkami lub współwłaścicielkami firm, pełnią funkcje zarządzające lub współzarządzające w firmach, bez względu na formę prawną i formę własności, z wyłączeniem firm państwowych, spółek komunalnych jak również jednostek samorządu terytorialnego, działających na terenie ziemi łomżyńskiej,

7.    Super Anioł – w tej kategorii mogą wziąć udział przedsiębiorcy bez względu na formę prawną i formę własności, z wyłączeniem firm państwowych i spółek komunalnych działający na terenie ziemi łomżyńskiej od co najmniej 20 lat oraz wyróżniające się całokształtem działalności.

§ 3

Praca Kapituły

1.    Nagrodę Prezydenta Miasta Łomża i Starosty Łomżyńskiego „Łomżyńskie Anioły Biznesu” przyznaje Kapituła konkursu, zwana dalej Kapitułą.

2.    W skład Kapituły wchodzą:

1)    Prezydent Miasta Łomża,

2)    Starosta Łomżyński ,

3)    Przedstawiciel Prezydenta Miasta Łomża,

4)    Przedstawiciel Starosty Łomżyńskiego,

5)    Przedstawiciel Rady Miejskiej Łomży,

6)    Przedstawiciel Rady Powiatu Łomżyńskiego,

7)    Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy,

8)    Przedstawicieli Łomżyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

9)    Przedstawiciel Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców,

10) 2 przedstawicieli Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Łomża.

11) Loża Laureatów z prawem jednego głosu.

3.    W posiedzeniu Kapituły mogą brać udział z głosem doradczym inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Kapituły.

4.    Kapituła wybiera na posiedzeniu Przewodniczącego, spośród członków Kapituły.

5.    Obsługę Kapituły zapewnia Zespół, o którym mowa w § 3 Porozumienia z dnia 6 lipca 2017 r.

6.    Zespół ocenia wnioski nominowanych osób, instytucji pod względem formalnym i merytorycznym.

7.    Wniosek o przyznanie nagrody pozostawia się bez rozpoznania w przypadku złożenia po terminie, rezygnacji kandydata przed rozpoznaniem wniosku, braków formalnych, wycofania przez wnioskodawcę, jeżeli cofnięcie następuje przed podjęciem decyzji przez Kapitułę o przyznaniu nagrody.

8.    Kapituła dokonuje oceny poprzez przyznanie punktów Kandydatom po ocenie merytorycznej Zespołu.

9.    Ostatecznego wyboru laureata w danej kategorii dokonuje Kapituła w głosowaniu jawnym na posiedzeniu przy obecności co najmniej połowy jej składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Kapituły.

10.  Członkowie Kapituły, którzy kandydują do nagrody nie mogą brać udziału w głosowaniu, gdy rozpatrywana jest ich kandydatura lub osób powiązanych rodzinnie i/lub kapitałowo.

11.  Kapituła może z własnej inicjatywy zaproponować przyznanie dodatkowego wyróżnienia .

12.  Kapituła może z własnej inicjatywy zmienić kategorię, w której chce przyznać nagrodę danemu przedsiębiorcy i/lub osobie.

13.  Z posiedzenia Kapituły sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący.. Protokół jest wewnętrznym dokumentem Kapituły konkursu.

§ 4

Zgłoszenia kandydatów do nagrody

1.    Zgłoszenia kandydatur do nagrody przyjmowane będą:

Ø  w formie elektronicznej poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej konkursu oraz

Ø  w formie pisemnej, poprzez złożenie wypełnionego wniosku stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu w Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miejskiego w Łomży, Wydziale Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji w Starostwie Powiatowym w Łomży , Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży

2.    Jedna instytucja, organizacja lub osoba fizyczna może zgłosić do konkursu nie więcej niż jednego kandydata w danej kategorii.

3.    Wnioski o przyznanie nagrody w kategorii ,,Firma roku”, ,,Inwestor roku”, „Firma z sercem”, „Ambasador Ziemi Łomżyńskiej”, „Kobieta biznesu” mogą składać: przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, jednostki samorządu terytorialnego, związki pracodawców, organizacje pozarządowe, redakcje lokalnych pism, radia i telewizji, wydawnictw, kluby sportowe i inne organizacje sportowe, szkoły, organizacje społeczne, osoby fizyczne, przedstawiciele instytucji kultury. Kandydaci mogą się zgłaszać sami z wyjątkiem kategorii „Firma z sercem” oraz Ambasador Ziemi Łomżyńskiej.

4.    Kandydatów do nagrody Super Anioł zgłaszają członkowie Kapituły konkursu.

5.    Kandydatów do nagrody „Pracodawca Jutra” zgłasza Powiatowy Urząd Pracy w Łomży.

6.    Zgłoszeni kandydaci mogą być nominowani w więcej niż jednej kategorii.

7.    Laureaci poprzednich edycji nie mogą kandydować do nagrody w kategorii w której otrzymali nagrodę w terminie 3 lat od jej otrzymania.

8.    Ogłoszenie o konkursie wraz z regulaminem i załącznikami zamieszczone zostanie na stronie internetowej konkursu (http://klab.um.lomza.pl/) oraz stronach Miasta Łomża (www.biznes.um.lomza.pl), Powiatu Łomżyńskiego (www.powiatlomzynski.pl) oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży (www.lomza.praca.gov.pl).

9.    Nabór wniosków rozpoczyna się w dniu 1 czerwca 2019 r.

10.  Wnioski o przyznanie nagród można składać w terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku.

11.  Wszelkie pytania można kierować na adres e-mail: cop@um.lomza.pl lub telefonicznie nr +48 (86) 2156852 lub promocja@powiatlomzynski.pl tel. +48 86 2156913 lub bilo@praca.gov.pl tel. +48 86 2158035.

§ 5

Wyłanianie laureatów nagród

1.    Nagroda „Łomżyńskie Anioły Biznesu” przyznawana jest raz do roku przez Prezydenta Miasta Łomży oraz Starostę Łomżyńskiego przy udziale Kapituły, a tryb wyłaniania laureatów nagrody jest podzielony na następujące etapy:

1)    I etap – Ocena formalna wniosków

Wnioski które wpłynęły w ramach konkursu podlegają ocenie Zespołu wg następujących kryteriów:

a)    Złożenie wniosku na poprawnym formularzu w formie elektronicznej lub pisemnej,

b)    Wniosek złożony w języku polskim

c)    Wniosek złożony przez osobę uprawnioną zgodnie z § 4 pkt 3 niniejszego Regulaminu.

d)    Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub siedziba firmy zgłaszanego przedsiębiorcy znajduje się na terenie Miasta Łomża lub Powiatu Łomżyńskiego – z wyłączeniem kategorii Ambasador Ziemi Łomżyńskiej.

e)    Terminowe i rzetelne regulowanie zobowiązań publiczno-prawnych i handlowych.

f)     Ocena formalna dokonywana jest w terminie 7 dni roboczych od daty zakończenia naboru wniosków

2)    II etap: – Ocena merytoryczna wniosków:

a)    Zespół wysyła ankietę do podmiotów zgłoszonych, które pozytywnie przeszły ocenę formalną.

b)    Ankieta stanowi Załącznik nr 2 do regulaminu.

c)    Prawidłowe wypełnienie, podpisanie i odesłanie ankiety przez kandydata jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przystąpienie do konkursu.

d)    Informacja o kandydatach którzy wyrazili zgodę na udział w konkursie w kategoriach Firma „z sercem” oraz Ambasador Ziemi Łomżyńskiej zostanie umieszczona na stronie konkursu. W tej kategorii na kandydatów mogą głosować internetowo mieszkańcy z zachowaniem zasady 1 głos z 1 IP.

e)    Ocena merytoryczna zostanie dokonana przez Zespół w oparciu o formularz oceny w każdej kategorii zgodnie z kryteriami oceny wymienionymi w niniejszym Regulaminie w § 6. Formularz oceny stanowi Załącznik nr 3 do regulaminu.

f)     Na podstawie formularzy oceny Zespół przygotuje listę rankingową w każdej kategorii oraz ankiety kandydatów w wersji elektronicznej, które dostarczy Kapitule przed posiedzeniem

g)    Ocena merytoryczna kończy się najpóźniej 31 lipca 2019 r.

h)    Po ocenie merytorycznej na stronie internetowej konkursu Zespół zamieszcza informację o kandydatach i uruchamia głosowanie internetowe w następujących kategoriach: Firma „z sercem” oraz Ambasador Ziemi Łomżyńskiej

3)    III etap – wyłonienie laureatów.

a)    Kapituła dokonuje wyboru laureatów na posiedzeniu.

b)    Przy wyborze Kapituła korzysta z dokumentacji przygotowanej przez Zespół i/lub głosu doradczego ekspertów zaproszonych na posiedzenie. W kategorii Pracodawca Jutra laureata wybiera Powiatowy Urząd Pracy w Łomży.

c)    Etap III zakończy się najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2019 r.

2.    Wręczenie nagród nastąpi na uroczystej gali, która odbędzie się 24 września 2019r.

3.    Informacje zawarte we wnioskach o przyznanie nagrody nie mogą być przetwarzane i wykorzystywane do innych celów niż wybór nominowanych i przyznanie nagród.

4.    Zgłaszany podmiot wyraża zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miejski w Łomży Starostwo Powiatowe w Łomży i Powiatowy Urząd Pracy w Łomży danych zawartych w formularzach zgłoszeniowych i ankietach konkursowych w celu udziału w konkursie gospodarczym Łomżyńskie Anioły Biznesu.

5.    Protokół Kapituły konkursu jest ostatecznym dokumentem przyznania nagród.

§ 6

Kryteria oceny wniosków

1.    W kategorii “Firma Roku” kandydaci do nagrody w tej kategorii będą oceniani pod kątem:

1)    Rozwój oraz efektywność działania przedsiębiorstwa (w tym rentowność przedsiębiorstwa, dynamika sprzedaży, udział eksportu)

2)    utworzonych nowych miejsc pracy

3)    zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz stażystów, praktykantów, wolontariuszy

4)    pozycji na rynku oraz perspektyw dalszego rozwoju,

5)    stosowanych innowacyjnych rozwiązań oraz metod zarządzania w przedsiębiorstwie

6)    współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami

7)    dbałości o środowisko naturalne

8)    dotychczasowych osiągnięć

9)    terminowego i rzetelnego regulowania zobowiązań o charakterze publiczno – prawnym oraz zobowiązań handlowych

2.    W kategorii „Inwestor roku” kandydaci do nagrody w tej kategorii będą oceniani pod kątem:

1)    wielkości nakładów na inwestycję

2)    wpływu inwestycji na rynek pracy

3)    wdrożonych w wyniku inwestycji innowacyjnych produktów, usług, rozwiązań technicznych i technologicznych

4)    wpływu inwestycji na aktywizację lokalnych podmiotów gospodarczych,

5)    wpływu inwestycji na zmianę wizerunku Łomży oraz Powiatu Łomżyńskiego

6)    wpływu inwestycji na jakość życia mieszkańców

7)    dotychczasowych osiągnięć

8)    dbałości o środowisko naturalne

9)    terminowego i rzetelnego regulowania zobowiązań o charakterze publiczno – prawnym oraz zobowiązań handlowych

3.    W kategorii Firma z sercem” kandydaci do nagrody w tej kategorii będą oceniani pod kątem podejmowanych działań na rzecz społeczeństwa (akcje charytatywne, wspieranie celów społecznych, promocja kultury, działania proekologiczne, pomoc potrzebującym w różnych aspektach, itp.);

4.    W kategorii „Pracodawca Jutra” kandydaci do nagrody będą oceniani pod kątem:

1)    osiągnięcia w zarządzaniu firmą oraz rzetelność i wiarygodność w prowadzeniu firmy,

2)    stabilności zatrudnienia (odsetek umów o pracę na czas określony, możliwość szkolenia, umowy cywilno-prawne),

3)    współpraca z PUP Łomży w zakresie zgłaszanych miejsc pracy, organizowania zatrudnienia w ramach form subsydiowanych, wywiązywanie się z zawartych umów z urzędem pracy- tworzenie stałych miejsc pracy po okresie subsydiowania),

4)    celowe i efektywne korzystanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

5.    W kategorii „Ambasador Ziemi Łomżyńskiej” kandydaci do nagrody będą oceniani pod kątem całokształtu swojej działalności zawodowej i społecznej, którzy realizacją swoich zadań przyczyniają się do rozwoju gospodarczego i/lub promocji Miasta Łomża i Powiatu Łomżyńskiego w kraju i za granicą, w sposób uczciwy, rzetelny, z poszanowaniem prawa i dobrych obyczajów.

1)    tytuł honorowy „Ambasador Ziemi Łomżyńskiej” przyznawany jest w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju gospodarczego oraz promocji Miasta Łomża i Powiatu Łomżyńskiego

2)    nie może być nominowana osoba/podmiot karana lub względem której toczy się postępowanie karno-skarbowe.

6.    W kategorii „Kobieta Biznesu” kandydatki będą oceniane za szczególne osiągnięcia w pełnionych przez siebie funkcjach właścicielek lub współwłaścicielek, zarządzających lub współzarządzających firm, tj. wpływ prowadzonych działań na rozwój firmy, skalę i skuteczność prowadzonych działań, realizację innowacyjnych i kreatywnych działań, styl przywództwa. Dodatkowo podczas oceny brane będzie pod uwagę zaangażowanie w projekty, kampanie, działania na rzecz danej społeczności, i/lub działania mentoringowe wspierające rozwój kobiet.

7.    W kategorii „Super Anioł” kandydaci będą oceniani przez Kapitułę Konkursu za całokształt działalności, w szczególności pod kątem:

1)    okres działania firmy na rynku powyżej 20 lat;

2)    historia firmy i terytorialny zasięg jej działania;

3)    sukcesja prowadzenia firmy

4)    rodzaj prowadzonej działalności i obecny potencjał firmy na rynku;

5)    strategia rozwoju firmy (wprowadzanie nowych technologii, pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, zwiększanie zasięgu terytorialnego działalności;

6)    działalność na rzecz rozwoju i pozytywnych zmian na lokalnym rynku pracy (tworzenie nowych, stałych miejsc pracy, wpieranie rozwoju przedsiębiorczości na lokalnym rynku pracy, organizacja staży, praktyk dla uczniów, studentów;

7)    podejmowane działania na rzecz lokalnego społeczeństwa;

8)    podejmowane inicjatywy charytatywne i społeczne;

9)    nagrody, wyróżnienia i inne osiągnięcia biznesowe.

Tytuł przyznawany będzie w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju gospodarczego i promocji Miasta Łomża i Powiatu Łomżyńskiego.

§ 7

Informacje dodatkowe

1.    Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej gali.

2.    Informacja o laureatach konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości.

3.    Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie konkursu, co zostanie podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych organizatorów.

§ 8

Nagrody

1.    Nagroda ma charakter honorowy, nie wiąże się z gratyfikacjami finansowymi i jest przyznawana corocznie.

2.    Laureaci, którzy otrzymują nagrodę mają prawo używać w materiałach firmowych i reklamowych logo konkursu oraz określenia laureat nagrody „Łomżyńskie Anioły Biznesu” w danej kategorii, jednocześnie dodając rok przyznania.

3.    Organizatorzy zapewniają laureatom promocję na swoich stronach internetowych.

4.    Laureaci nagrody będą rekomendowani do udziału w konkursach branżowych na różnych szczeblach.

§ 9

Sekretariat nagrody

Czynności organizacyjne, weryfikację wniosków oraz sprawowanie kontroli w zakresie wszelkich spraw objętych niniejszym regulaminem wykonuje powołany Zespół.

§ 10

Załączniki do regulaminu

Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie nagrody

Załącznik nr 2 – Ankieta

Załącznik nr 3 – Arkusz oceny wniosku.