REGULAMIN PRZYZNANIA NAGRODY
GOSPODARCZEJ
PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻY
I STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO
„ŁOMŻYŃSKIE ANIOŁY BIZNESU”

 

§ 1

Nagroda „Łomżyńskie Anioły Biznesu” jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem przyznawanym przedsiębiorcom i innym osobom, którzy swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju gospodarczego oraz promocji Miasta Łomża i Powiatu Łomżyńskiego. Tytuł „Łomżyńskie Anioły Biznesu” jest gospodarczą marką ziemi łomżyńskiej.

§ 2

Nagroda przyznawana jest w sześciu kategoriach:

 1. Firma Roku – w tej kategorii mogą wziąć udział przedsiębiorcy bez względu na formę prawną i formę własności, z wyłączeniem firm państwowych i spółek komunalnych działający na terenie ziemi łomżyńskiej od co najmniej 5 lat, kierujący się w swojej działalności społeczną odpowiedzialnością biznesu, wyróżniający się ugruntowaną pozycją na rynku, uznaniem konsumentów oraz systematycznym rozwojem.
 2. Inwestor Roku – w tej kategorii mogą wziąć udział przedsiębiorcy bez względu na formę prawną i formę własności, z wyłączeniem firm państwowych spółek komunalnych, którzy w latach 2020 i 2021 zakończyli inwestycję na terenie ziemi łomżyńskiej.
 3. Firma „z sercem” – w tej kategorii mogą wziąć udział przedsiębiorcy bez względu na formę prawną i formę własności, z wyłączeniem firm państwowych i spółek komunalnych działający na terenie ziemi łomżyńskiej, wyróżniający się działalnością społeczną czy charytatywną szczególnie w czasie epidemii COVID-19.
 4. Pracodawca Jutra – w tej kategorii mogą wziąć udział przedsiębiorcy bez względu na formę prawną i formę własności, z wyłączeniem firm państwowych i spółek komunalnych działający na terenie ziemi łomżyńskiej, wyróżniający się rzetelnością i wiarygodnością w prowadzeniu i zarządzaniu firmą oraz współpracą z PUP, które w latach 2020 i 2021 utrzymały lub zwiększyły poziom zatrudnienia zachowując dotychczasowe warunki zatrudnienia
 5. Kobieta Sukcesu – w tej kategorii mogą wziąć udział Kobiety, które wypełniając swoją działalność biznesową, zawodową lub społeczną wyróżniają się swoimi osiągnięciami, profesjonalizmem i życzliwością, przyczyniając się do rozwoju ziemi łomżyńskiej.
 6. Ambasador Ziemi Łomżyńskiej – w tej kategorii mogą wziąć udział osoby fizyczne, prawne, przedsiębiorcy, organizacje społeczne i zawodowe oraz inne jednostki, które całokształtem swojej działalności zawodowej i społecznej, przyczyniają się do rozwoju gospodarczego, społecznego i promocji ziemi łomżyńskiej w kraju i za granicą, w sposób uczciwy, rzetelny, z poszanowaniem prawa i dobrych obyczajów.

§ 3

Praca Kapituły

 1. Nagrodę Prezydenta Miasta Łomża i Starosty Łomżyńskiego „Łomżyńskie Anioły Biznesu” przyznaje Kapituła konkursu, zwana dalej Kapitułą.
 2. W skład Kapituły wchodzą:
 • Prezydent Miasta Łomża,
 • Starosta Łomżyński ,
 • Przedstawiciel Prezydenta Miasta Łomża,
 • Przedstawiciel Starosty Łomżyńskiego,
 • Przedstawiciel Rady Miejskiej Łomży,
 • Przedstawiciel Rady Powiatu Łomżyńskiego,
 • Przedstawiciel wskazany przez Dyrekcję Powiatowego Urzędu Pracy,
 • Przedstawicieli Łomżyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
 • Przedstawiciel Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców,
 • 2 przedstawicieli Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Łomża z prawem 1 głosu,
 • Loża Laureatów z prawem 2 głosów.
 1. W posiedzeniu Kapituły mogą brać udział z głosem doradczym inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Kapituły.
 2. Kapituła wybiera na posiedzeniu Przewodniczącego, spośród członków Kapituły.
 3. Obsługę Kapituły zapewnia Zespół, o którym mowa w § 3 Porozumienia z dnia 6 lipca 2017 r.
 4. Zespół ocenia wnioski nominowanych osób, instytucji pod względem formalnym i merytorycznym.
 5. Wniosek o przyznanie nagrody pozostawia się bez rozpoznania w przypadku złożenia po terminie, rezygnacji kandydata przed rozpoznaniem wniosku, braków formalnych, wycofania przez wnioskodawcę, jeżeli cofnięcie następuje przed podjęciem decyzji przez Kapitułę o przyznaniu nagrody.
 6. Kapituła dokonuje oceny poprzez przyznanie punktów Kandydatom po ocenie merytorycznej Zespołu.
 7. Ostatecznego wyboru laureata w danej kategorii dokonuje Kapituła w głosowaniu jawnym na posiedzeniu przy obecności co najmniej połowy jej składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Kapituły.
 8. Członkowie Kapituły, którzy kandydują do nagrody nie mogą brać udziału w głosowaniu, gdy rozpatrywana jest ich kandydatura lub osób powiązanych rodzinnie i/lub kapitałowo.
 9. Kapituła może z własnej inicjatywy zaproponować przyznanie dodatkowego wyróżnienia .
 10. Kapituła może z własnej inicjatywy zmienić kategorię, w której chce przyznać nagrodę danemu przedsiębiorcy i/lub osobie.
 11. Z posiedzenia Kapituły sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący. Protokół jest wewnętrznym dokumentem Kapituły konkursu.

§ 4

Zgłoszenia kandydatów do nagrody

 1. Zgłoszenia kandydatur do nagrody przyjmowane będą:
 • w formie elektronicznej poprzez formularze zamieszczone na stronie internetowej konkursu oraz
 • w formie pisemnej, poprzez złożenie kompletnie wypełnionego formularza wniosku we właściwej kategorii (Załącznik nr 1 (A-D) do niniejszego regulaminu) w Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miejskiego w Łomży, Wydziale Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji w Starostwie Powiatowym w Łomży , Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży
 1. Jedna instytucja, organizacja lub osoba fizyczna może zgłosić do konkursu nie więcej niż jednego kandydata w danej kategorii.
 2. Kandydatury o przyznanie nagrody w kategorii ,,Firma roku”, ,,Inwestor roku”, „Firma z sercem” , Ambasador Ziemi Łomżyńskiej”, mogą zgłaszać samorządy i organizacje gospodarcze, redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne, instytucje, przedsiębiorcy, osoby prywatne, a także członkowie Kapituły Konkursu, w tym Loży Laureatów. W kategoriach „Firma z sercem” oraz Ambasador Ziemi Łomżyńskiej kandydaci nie mogą zgłaszać się sami.
 3. Kandydatów do nagrody „Pracodawca Jutra” i “Kobieta Sukcesu” wskazują” organizatorzy konkursu.
 4. Zgłoszeni kandydaci mogą być nominowani w więcej niż jednej kategorii.
 5. Ogłoszenie o konkursie wraz z regulaminem i załącznikami zamieszczone zostanie na stronie internetowej konkursu (http://klab.um.lomza.pl/) oraz stronach Miasta Łomża (www.biznes.um.lomza.pl), Powiatu Łomżyńskiego (www.powiatlomzynski.pl) oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży (www.lomza.praca.gov.pl).
 6. Nabór wniosków rozpoczyna się w dniu 1 września 2021 r.
 7. Wnioski o przyznanie nagród można składać w terminie do dnia 30 września 2021 roku.
 8. Wszelkie pytania można kierować na adres e-mail: cop@um.lomza.pl lub telefonicznie nr +48 (86) 2156852 lub powiatlomzynski@gmail.com pl tel. +48 86 2156913 lub bilo@praca.gov.pl tel. +48 86 2158035.

§ 5

Wyłanianie laureatów nagród

 1. Nagroda „Łomżyńskie Anioły Biznesu” przyznawana jest raz do roku przez Prezydenta Miasta Łomży oraz Starostę Łomżyńskiego przy udziale Kapituły, a tryb wyłaniania laureatów nagrody jest podzielony na następujące etapy:
 • I etap – Ocena formalna wniosków

Wnioski które wpłynęły w ramach konkursu podlegają ocenie Zespołu wg następujących kryteriów:

 1. Złożenie kompletnie wypełnionego wniosku na poprawnym formularzu w formie elektronicznej lub papierowej,
 2. Wniosek złożony przez osobę uprawnioną zgodnie z § 4 pkt 3 niniejszego Regulaminu.
 3. Wniosek posiada merytoryczne uzasadnienia zgłoszenia.
 4. Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub siedziba firmy zgłaszanego przedsiębiorcy znajduje się na terenie Miasta Łomża lub Powiatu Łomżyńskiego – z wyłączeniem kategorii Ambasador Ziemi Łomżyńskiej.
 5. Ocena formalna dokonywana jest w terminie 7 dni roboczych od daty zakończenia naboru wniosków
 • II etap: – Ocena merytoryczna wniosków:
 1. Zespół weryfikuje poprawność uzasadnienia zgłoszenia kandydata, korzystając z ogólnodostępnych narzędzi oraz wiedzy
 2. Zespół wysyła do podmiotów zgłoszonych, które pozytywnie przeszły ocenę formalną, oświadczenie zawierające zgodę Kandydata na udział w konkursie
 3. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 2 do regulaminu.
 4. Podpisanie i odesłanie zgody na przystąpienie do konkursu przez kandydata jest warunkiem koniecznym do udziału w konkursie.
 5. Informacja o kandydatach którzy wyrazili zgodę na udział w konkursie w kategoriach Firma „z sercem” oraz Ambasador Ziemi Łomżyńskiej zostanie umieszczona na stronie konkursu. W tej kategorii na kandydatów mogą głosować internetowo mieszkańcy z zachowaniem zasady 1 głos z 1 IP.
 6. Ocena merytoryczna zostanie dokonana przez Zespół w oparciu o arkusze oceny w każdej kategorii zgodnie z kryteriami oceny wymienionymi w niniejszym Regulaminie w § 6. Arkusze oceny stanowi Załącznik nr 3 do regulaminu.
 7. Na podstawie formularzy oceny Zespół przygotuje listę rankingową w każdej kategorii oraz ankiety kandydatów w wersji elektronicznej, które dostarczy Kapitule przed posiedzeniem
 8. Ocena merytoryczna kończy się najpóźniej 15 października 2021 r.
 9. Po ocenie merytorycznej na stronie internetowej konkursu Zespół zamieszcza informację o kandydatach i uruchamia głosowanie internetowe w następujących kategoriach: Firma „z sercem” oraz Ambasador Ziemi Łomżyńskiej, które potrwa do 31 października 2021 r.
 • III etap – wyłonienie laureatów.
 1. Kapituła dokonuje wyboru laureatów na posiedzeniu.
 2. Przy wyborze Kapituła korzysta z dokumentacji przygotowanej przez Zespół i/lub głosu doradczego ekspertów zaproszonych na posiedzenie. W kategorii Pracodawca Jutra i Kobieta Sukcesu laureata wybierają Organizatorzy.
 3. Etap III zakończy się najpóźniej 15 listopada 2021 r. Termin uzależniony będzie od bieżącej sytuacji epidemicznej w kraju.
 4. Wręczenie nagród nastąpi na uroczystej gali, która planowana jest pod koniec listopada 2021r. Ostateczny termin gali uzależniony będzie od bieżącej sytuacji epidemicznej w kraju.
 5. Informacje zawarte we wnioskach o przyznanie nagrody nie mogą być przetwarzane i wykorzystywane do innych celów niż wybór nominowanych i przyznanie nagród.
 6. Zgłaszany podmiot wyraża zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miejski w Łomży Starostwo Powiatowe w Łomży i Powiatowy Urząd Pracy w Łomży danych zawartych w formularzach zgłoszeniowych i ankietach konkursowych w celu udziału w konkursie gospodarczym Łomżyńskie Anioły Biznesu.
 7. Protokół Kapituły konkursu jest ostatecznym dokumentem przyznania nagród.

§ 6

Kryteria oceny wniosków

 1. W kategorii “Firma Roku” kandydaci do nagrody będą oceniani wg następujących kryteriów:
 • stabilna pozycja na rynku
 • innowacyjności produktów, usług, rozwiązań oraz metod zarządzania stosowanych w przedsiębiorstwie
 • wprowadzenie do asortymentu nowych produktów, usług, technologii wynikających ze stanu epidemii COVID-19
 • aspekt ekologiczny w prowadzonej działalności
 • pozytywnych relacji z innymi lokalnymi przedsiębiorcami
 • utrzymanie lub zwiększenie poziomu zatrudnienia przy zachowaniu dotychczasowych warunków wynagrodzenia w czasie epidemii.
 1. W kategorii „Inwestor roku” kandydaci do nagrody będą oceniani wg następujących kryteriów:
 • zakończenie inwestycji w 2020 lub 2021
 • zakres zrealizowanej inwestycji
 • wdrożenie innowacyjnych produktów, usług, rozwiązań technicznych i technologicznych
 • wpływu zrealizowanej inwestycji na środowisko naturalne / zastosowanie rozwiązań wpływających pozytywnie na środowisko naturalne / eko rozwiązania
 • wpływu zrealizowanej inwestycji na zmianę wizerunku Łomży, powiatu lub jakość życia mieszkańców
 • powstanie nowych miejsc pracy
 1. W kategorii Firma z sercem” kandydaci do nagrody w tej kategorii będą oceniani pod kątem podejmowanych działań na rzecz społeczeństwa (akcje charytatywne, wspieranie celów społecznych, promocja kultury, działania proekologiczne, pomoc potrzebującym w różnych aspektach, itp., które były kontynuowane w 2020 i 2021 r.
 1. W kategorii „Pracodawca Jutra” kandydaci do nagrody będą oceniani wg następujących kryteriów:
 • osiągnięć w zarządzaniu firmą oraz rzetelność i wiarygodność w prowadzeniu firmy,
 • stabilności zatrudnienia (odsetek umów o pracę na czas określony, możliwość szkolenia, umowy cywilno-prawne),
 • współpraca z PUP Łomży w zakresie zgłaszanych miejsc pracy, organizowania zatrudnienia w ramach form subsydiowanych, wywiązywanie się z zawartych umów z urzędem pracy- tworzenie stałych miejsc pracy po okresie subsydiowania),
 • celowe i efektywne korzystanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
 • utrzymania lub zwiększenia poziomu zatrudnienia w latach 2020-2021 przy zachowaniu dotychczasowych warunków zatrudnienia.
 1. W kategorii „Kobieta Sukcesu” kandydatki będą oceniane za szczególne osiągnięcia w pełnionych przez siebie funkcjach właścicielek lub współwłaścicielek, zarządzających lub współzarządzających firm, instytucji, tj. wpływ prowadzonych działań na rozwój firmy, instytucji, skalę, skuteczność, innowacyjność prowadzonych działań. Dodatkowo podczas oceny brane będzie pod uwagę zaangażowanie w projekty, kampanie, działania na rzecz lokalnej społeczności, i/lub działania mentoringowe wspierające rozwój kobiet.
 1. W kategorii „Ambasador Ziemi Łomżyńskiej” kandydaci do nagrody będą oceniani pod kątem całokształtu swojej działalności biznesowej, zawodowej i społecznej, którzy realizacją swoich zadań przyczyniają się do rozwoju gospodarczego i/lub promocji Miasta Łomża i Powiatu Łomżyńskiego w kraju i za granicą, w sposób uczciwy, rzetelny, z poszanowaniem prawa i dobrych obyczajów.

Tytuł honorowy „Ambasador Ziemi Łomżyńskiej” przyznawany jest w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju gospodarczego oraz promocji Miasta Łomża i Powiatu Łomżyńskiego.

W konkursie nie może być nominowana osoba/podmiot karana lub względem której toczy się postępowanie karno-skarbowe, restrukturyzacyjne lu

§ 7

Informacje dodatkowe

 1. Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej gali.
 2. Informacja o laureatach konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości.
 3. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie konkursu, co zostanie podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych organizatorów.

§ 8

Nagrody

 1. Nagroda ma charakter honorowy, nie wiąże się z gratyfikacjami finansowymi i jest przyznawana corocznie.
 2. Laureaci, którzy otrzymują nagrodę mają prawo używać w materiałach firmowych i reklamowych logo konkursu oraz określenia laureat nagrody „Łomżyńskie Anioły Biznesu” w danej kategorii, jednocześnie dodając rok przyznania.
 3. Organizatorzy zapewniają laureatom promocję na swoich stronach internetowych.
 4. Laureaci nagrody będą rekomendowani do udziału w konkursach branżowych na różnych szczeblach.

§ 9

Sekretariat nagrody

Czynności organizacyjne, weryfikację wniosków oraz sprawowanie kontroli w zakresie wszelkich spraw objętych niniejszym regulaminem wykonuje powołany Zespół.

§ 10

Załączniki do regulaminu

Załączniki do regulaminu

Załącznik nr 1 (A-D) – Wnioski o przyznanie nagrody

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie

Załącznik nr 3 (A-D) – Arkusze oceny wniosku.