Przed­się­bior­stwo Prze­my­słu Spo­żyw­czego PEPEES S A z sie­dzibą w Łomży to czo­łowy pol­ski pro­du­cent wyso­ko­ga­tun­ko­wych surow­ców pocho­dze­nia ziem­nia­cza­nego m. in. dla branży spo­żyw­czej i far­ma­ceu­tycz­nej. W trak­cie ponad 50-let­niej dzia­łal­no­ści spółka osią­gnęła pozy­cję lidera na pol­skim rynku w pro­duk­cji skrobi ziem­nia­cza­nej. Jako zna­czący pro­du­cent, pra­co­dawca i eks­por­ter, spółka PEPEES wybit­nie przy­czy­nia się do kształ­to­wa­nia pozy­tyw­nego wize­runku pol­skiej marki na ponad 60 ryn­kach zagra­nicz­nych. Dzięki współpracy z partnerami w kraju i za granicą, Łomżę odwiedzają kontrahenci firmy z całego świata przyczyniając się do rozpoznawalności regionu i jego pozytywnego postrzegania. Spółka jest jed­nym z naj­więk­szych pra­co­daw­ców ziemi łom­żyń­skiej.

Oprócz sta­tu­to­wej dzia­łal­no­ści bizne­so­wej spółka anga­żuje się w sze­reg wyda­rzeń spo­łeczno-kul­tu­ral­nych ziemi łom­żyń­skiej jako mece­nas i patron. Od ponad 50 lat PEPEES S A. przy­czy­nia się do pro­mo­cji mia­sta i regionu w Pol­sce, w Euro­pie, na świe­cie. PEPEES jako spon­sor od lat uczest­ni­czy w miej­skich i regio­nal­nych ini­cja­ty­wach takich jak: Dni Łomży, Jubi­le­usz 600-lecia, Moto­serce, Syl­we­ster, pro­jekt Łomżyńskiej Komunikacji Rowerowej ŁOKER.

Firma anga­żuje się w dzia­łal­ność cha­ry­ta­tywną poprzez wspie­ra­nie klu­bów spor­to­wych, szkół fun­da­cji, straży pożar­nej, pla­có­wek opie­kuń­czo wycho­waw­czych czy indy­wi­du­alna pomoc naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cym jak rów­nież uczest­nic­two m.in. w pro­jek­cie „Szla­chetna paczka”,

Spółka jest lau­re­atem wielu nagród i pre­sti­żo­wych wyróż­nień w tym „Zasłu­żony dla rol­nic­twa”, „Ekspor­ter Roku”, „Mena­dżer Roku”, „Bry­lanty Pol­skiej Gospo­darki”, „Gazele biznesu” czy „Dia­menty For­besa”.

Dzia­łal­ność spo­łeczna i cha­ry­ta­tywna wyróż­nia spółkę na tle mia­sta i regionu.