All posts by Małgorzata Puchała

15paź/21

Przed­się­bior­stwo Prze­my­słu Spo­żyw­czego PEPEES S.A.

Przed­się­bior­stwo Prze­my­słu Spo­żyw­czego PEPEES S A z sie­dzibą w Łomży to czo­łowy pol­ski pro­du­cent wyso­ko­ga­tun­ko­wych surow­ców pocho­dze­nia ziem­nia­cza­nego m. in. dla branży spo­żyw­czej i far­ma­ceu­tycz­nej. W trak­cie ponad 50-let­niej dzia­łal­no­ści spółka osią­gnęła pozy­cję lidera na pol­skim rynkuRead More…

15paź/21

Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A.

Przed­się­bior­stwo Prze­my­słu Spo­żyw­czego PEPEES S A z sie­dzibą w Łomży to czo­łowy pol­ski pro­du­cent wyso­ko­ga­tun­ko­wych surow­ców pocho­dze­nia ziem­nia­cza­nego m. in. dla branży spo­żyw­czej i far­ma­ceu­tycz­nej. W trak­cie ponad 50-let­niej dzia­łal­no­ści spółka osią­gnęła pozy­cję lidera na pol­skim rynkuRead More…